Aktualno

Generalni državni tožilec podelil priznanja za izjemne dosežke

Generalni državni tožilec prof. dr. Zvonko Fišer je ob dnevu pravosodja podelil priznanja za izjemne dosežke na področju pravosodja.

Letošnja priznanja so prejele: vrhovna državna tožilka svetnica v pokoju Savica Pureber z Vrhovnega državnega tožilstva RS, Bojana Podgorelec, višja državna tožilka na Specializiranem državnem tožilstvu RS, javna uslužbenka Eva Pogačnik iz Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani ter mag. Blanka Terzič Bertoncelj, upokojena vodja kadrovske službe na Vrhovnem državnem tožilstvu RS.

Nagrajenke

Medaljo za življenjsko delo na področju pravosodja je prejela SAVICA PUREBER, vrhovna državna tožilka svetnica na Vrhovnem državnem tožilstvu RS, v pokoju.

Savica Pureber je leta 1974 diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani in leta 1977 opravila pravosodni izpit. Istega leta je nastopila službo na takratnem Občinskem javnem tožilstvu v Ljubljani, kjer je bila imenovana za namestnico javnega tožilca; od takrat je ves čas delala kot državna tožilka.

Leta 1981 je postala namestnica vodje oddelka za mladoletno prestopništvo, ki ga je pozneje tudi vodila. Leta 1995 je pridobila položaj okrožne državne tožilke svetnice. Dve leti za tem je napredovala na mesto višje državne tožilke in bila imenovana za vodjo Višjega državnega tožilstva v Ljubljani, ki ga je vodila do ukinitve leta 2003.

Svoje delo je nadaljevala na Pritožbenem oddelku Vrhovnega državnega tožilstva RS, ki ga je prav tako vodila do njegove ukinitve ob uveljavitvi novega zakona o državnem tožilstvu.

Funkcijo vrhovne državne tožilke in kasneje svetnice je nato opravljala na Oddelku za kazenske zadeve na vrhovnem državnem tožilstvu, kjer je spremljala in koordinirala delo na področju mladoletniškega kriminala in kaznivih dejanj v okviru družine ter kazniva dejanja pri katerih so žrtve otroci in mladoletniki. Spremljala, usmerjala in koordinirala je tudi delo na področju problematike trgovine z ljudmi ter otroške pornografije na internetu. Bila je članica vladne medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi ter spremljala in koordinirala delo na področju izvajanja alternativnih metod kazenskega pregona.

Svojo poklicno pot je vrhovna državna tožilka svetnica Savica Pureber posvetila državnemu tožilstvu, kjer je s svojo predanostjo, jasnostjo svojih stališč in skrbjo za strokovni razvoj mlajših kolegov, pustila njej lasten pečat.

Medaljo za izjemne delovne uspehe na področju pravosodja je prejela BOJANA PODGORELEC, višja državna tožilka na Vrhovnem državnem tožilstvu RS.

Višja državna tožilka Bojana Podgorelec opravlja tožilsko službo že od leta 1990. Kariero je začela na Temeljnem javnem tožilstvu v Mariboru, kot namestnica temeljnega javnega tožilca, nato kot okrožna državna tožilka na gospodarsko-kazenskem oddelku Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru, ki ga je v letih 2006 in 2007 tudi vodila.

Na Specializiranem državnem tožilstvu RS, kjer je zaposlena od leta 2008, obravnava strokovno zahtevne, obsežne in zapletene zadeve, predvsem s področja gospodarsko-finančnega kriminala. Za seboj ima široko paleto primerov, kjer pravna praksa še ni bila izoblikovana in je zato reševanje takih zadev neprimerno težje, saj poleg znanja, delavnosti in vztrajnosti, terja od tožilca tudi veliko poguma.

Bojana Podgorelec je med drugim vodila odmevne postopke, ki so izhajali, ali pa so bili povezani z velikim gospodarskim poslovnim sistemom. Pri tem je šlo za večje število zadev in sojenje, ki je trajalo daljši čas, z izredno zahtevnim potekom dokaznega postopka, ki je terjal veliko dela in angažiranosti. Pravnomočna sodba v tej zadevi je izredno pomembna tudi v širšem smislu in z jasnim sporočilom, da je poslovni kriminal nesprejemljiv. V vrsti zadev, s katerimi se je ukvarjala, velja izpostaviti še uspešno zaključeno zadevo na področju organiziranja denarnih verig in nedovoljenih športnih stav, saj je bil primer odmeven tudi izven meja RS.

Delo državne tožilke Bojane Podgorelec je odlično tako po strokovni plati, kot po številu zadev, ki jih obravnava. Svoje bogate izkušnje brez zadržkov in z velikim posluhom deli s svojimi kolegi in prenaša svoje znanje na mlajše tožilce, zato v strokovnih krogih uživa izjemen ugled.

Medaljo za življenjsko delo na področju pravosodja je prejela mag. BLANKA TERZIČ BERTONCELJ, svetnica v pravosodju I – Vodja skupne službe za kadrovske zadeve na Vrhovnem državnem tožilstvu RS, v pokoju.

Mag. Blanka Terzič Bertoncelj je bila v pravosodju zaposlena od leta 1975, ko se je zaposlila na Okrožnem sodišču v Ljubljani kot strojepiska. Na državnem tožilstvu, in sicer na takratnem Javnem tožilstvu SR Slovenije, ki je kasneje postalo sedanje Vrhovno državno tožilstvo RS, se je konec leta 1979 zaposlila na delovnem mestu Strojepiske – zapisnikarice. Kmalu je napredovala na mesto vodje pisarne javnega tožilca SR Slovenije, leta 1994 pa je prevzela tudi vodenje kadrovske službe. To službo, ki je kasneje prerasla v Skupno službo za kadrovske zadeve pri Vrhovnem državnem tožilstvu RS, je vodila vse do svoje upokojitve letos jeseni, ob tem pa štiri leta nadomeščala tudi generalno sekretarko v času njene odsotnosti.

Mag. Blanka Terzič Bertoncelj je kot vodja Skupne službe za kadrovske zadeve vodila, organizirala in koordinirala delo te službe, pripravljala splošne akte in druga strokovna ter organizacijska gradiva in navodila organa, pripravljala strokovne podlage za najpomembnejše odločitve na področju delovanja organa, pripravljala skupni kadrovski načrt, koordinirala zaposlovanja na državnih tožilstvih in svetovala pri uporabi in tolmačenju delovno-pravne zakonodaje, pogosto pa je opravljala tudi mnoga druga dela in naloge izven svojega delokroga.

Mag. Blanka Terzič Bertoncelj je svojo celotno poklicno pot posvetila pravosodju oziroma državnemu tožilstvu. Zaradi svojega strokovnega znanja, ki ga je pridobila z vseživljenjskim izobraževanjem, bogatih izkušenj, predanosti delu, nesebičnosti in skromnosti, je bila med sodelavci cenjena, s svojim delom pa je pomembno prispevala k večji učinkovitosti poslovanja državnega tožilstva kot celote.

Diplomo za nadpovprečna delovna prizadevanja je prejela EVA POGAČNIK, tajnica vodje Oddelka za gospodarski kriminal na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.

Gospa Eva Pogačnik je na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani zaposlena od dne 4. 11. 2002 dalje. Sprva je bila zaposlena na delovnem mestu »strojepiske-zapisnikarice«, od 1. 11. 2004 dalje pa opravlja dela in naloge »tajnice vodje Oddelka za gospodarski kriminal«. Ves čas dela jo odlikuje strokovnost, natančnost, doslednost in zanesljivost. Prav poseben pečat pa je Okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani dala s kolegialnim odnosom do sodelavcev, s svojo prijaznostjo do strank in učinkovitostjo v odnosih z njimi. S svojo človeško toplino in veseljem do dela ter predanostjo kolektivu, predstavlja vzor lika javnega uslužbenca.

Po 39-ih letih delovne dobe, od tega jih je 14 preživela na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, bo njena zamenjava zaradi sicer predvidene skorajšnje upokojitve težko nadomestljiva.

Nazaj