Aktualno

Odgovor VDT RS na novinarska vprašanja v zvezi z neplačevanjem prispevkov

Kazenski oddelek Vrhovnega državnega tožilstva RS je v začetku leta 2010 na prošnjo enega od okrožnih državnih tožilstev obravnaval problematiko kaznivih dejanj, storjenih zaradi neplačevanja prispevkov ter dne 26. 1. 2010 sprejel nezavezujoče pravno stališče. Samo na to se očitno opira stališče Ministrstva za pravosodje, objavljeno na spletni strani Ministrstva, na katerega se sklicujete v vašem novinarskem vprašanju (glej 2. odstavek 2. strani stališča Ministrstva za pravosodje).

Vendar pa se omenjeno stališče kolegija kazenskega oddelka nanaša na konkretno kazensko zadevo ter ga zato zaradi specifičnosti te zadeve ni mogoče splošno uporabiti za vse primere, ko delodajalec delavcu ne plačuje prispevkov za socialno varnost. Zaradi navedenega je generalna državna tožilka aprila 2010 zahtevala ponovno odprtje razprave o vseh vidikih problematike pregona teh kaznivih dejanj na kolegiju vseh vrhovnih državnih tožilcev. Problematika je bila obravnavana na več sestankih, na katere so bili zaradi celovitosti obravnave problematike povabljeni tudi strokovnjaki Davčne uprave RS, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje ter Katedre za delovno in socialno pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani, obširno mnenje pa je podal tudi civilno upravni oddelek Vrhovnega državnega tožilstva RS.

Na podlagi te razprave je bilo sprejeto stališče, da delodajalci s takim naklepnim ravnanjem (neplačilom prispevkov) izpolnijo vse zakonske znake kaznivega dejanja po Kazenskem zakoniku (KZ-1). Z navedenim stališčem smo dne 26. 7. 2010 obširno seznanili Ministrstvo za pravosodje ter vsa državna tožilstva.

V zvezi s tem smo na Vrhovnem državnem tožilstvu RS pripravili tudi primer izreka obtožnega predloga, ki bo državnim tožilcem v pomoč pri preganjanju storilcev kaznivih dejanj, storjenih zaradi neplačevanja prispevkov.

V nadaljevanju vam pošiljamo razpoložljive statistične podatke, ki se nanašajo na obravnavo kaznivih dejanj po 196. ter 202. členu KZ-1 (oziroma 205. ter 209. členu KZ), v obdobju od 1.1.2009 do 15.4.2010. Natančnejša analiza, ki se bo nanašala izključno na kazniva dejanja, storjena zaradi neplačevanja prispevkov, je v pripravi:

V času od 1. 1. 2009 do 15. 4. 2010, je bilo po 196. členu KZ-1 ovadenih 109 oseb in 15 obtoženih, po 202. členu KZ-1 pa 18 ovadenih in 21 obtoženih. V istem časovnem obdobju je bilo po 205. členu KZ 35 obtoženih in po 209. členu KZ 7 obtoženih. 

Glede na zgoraj povedano torej ne drži navedba, da so si stališča Ministrstva za pravosodje ter Vrhovnega državnega tožilstva RS v diametralnem nasprotju. Vrhovno državno tožilstvo RS je celovito in poglobljeno obravnavalo problematiko kaznivih dejanj, storjenih zaradi neplačevanja prispevkov, ter na podlagi razprave zaključilo, da so v tovrstnih primerih izpolnjeni vsi znaki kaznivega dejanja. Kot že povedano, je s stališčem in obširnimi razlogi zanj seznanilo tako okrožna državna tožilstva kot ministrstvo za pravosodje.

Odločitev o pregonu tudi storilcev teh kaznivih dejanj, pa je, ob upoštevanju dejanskih okoliščin ter specifik vsakega posameznega primera, v pristojnosti in samostojni strokovni oceni in odločitvi državnega tožilca, ki zadevo obravnava. Vrhovno državno tožilstvo RS okrožnim državnim tožilcem pri tem nudi vso potrebno strokovno pomoč in podporo ter zaradi zagotavljanja zakonite in enotne sodne prakse vlaga ustrezna pravna sredstva.

Strinjamo pa se, da gre pri tovrstnih kaznivih dejanjih za problematiko, kjer je nujno usklajeno strokovno obravnavanje in odzivanje vseh pristojnih državnih institucij (poleg tožilstva še DURS, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, delovna inšpekcija).

 

Nazaj