Aktualno

Pojasnila GDT v zvezi s posredovanjem ovadb na podlagi zahtev za dostop do informacij javnega značaja

V interesu Vrhovnega državnega tožilstva je, da se v zgodnjih fazah postopka še ne obvešča javnosti, saj se s tem varujejo interesi postopka, ovadenih domnevnih storilcev, žrtev in drugih udeležencev v postopku.

 Glede posredovanja informacij javnega značaja bomo na Vrhovem državnem tožilstvu RS vztrajali, da bo praksa posredovanja informacij v predkazenskih in kazenskih postopkih v zadevah, ki niso odprte za javnost, po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) čim bolj restriktivna. Dostop do informacij javnega značaja nikakor ne sme imeti prednosti pred interesi kazenskih in še posebej pred interesi predkazenskih postopkov. Pri tem izrecno izpostavljamo, da zadnja, medijsko odmevna odločitev nikakor ne pomeni uvajanja nove prakse posredovanja kazenskih ovadb.

Odločanje o zahtevah za dostop do informacij javnega značaja na državnem tožilstvu opravljajo uradne osebe za dostop do informacij javnega značaja. Državni tožilci podajo zgolj mnenje, kadar so zaprošeni. Zaradi zagotavljanja restriktivne prakse na področju zahtev za dostop do dokumentov iz tožilskih spisov, bomo preverili poslovanje v teh zadevah ter sprejeli potrebne dodatne ukrepe, med drugim oblikovali smernice za pomoč pri vodenju teh postopkov ter izvedli nadzor državnotožilske uprave. Organizacijo dela v zadevah dostopa do informacij javnega značaja bomo spremenili tako, da bodo dokončno odločali v teh zadevah nosilci višjih funkcij. Pooblastilo za odločanje, torej za sprejem dokončne odločitve v zadevah dostopa do IJZ, bomo ločili od pooblastila za samo vodenje postopkov. S prenosom pooblastila za odločanje na manjše število oseb in višji nivo bo zagotovljena enotna praksa ter s tem tudi enotna uporaba zakona na tožilstvu. Zagotovo se bo preverilo tudi možnosti za redno dodatno usposabljanje uradnih oseb za dostop do informacij javnega značaja.

Nazaj