Aktualno

Pojasnilo VDT RS na navedbe MP v zvezi s predlogom ZDT-1, da je »širjenje dezinformacij o ukinitvi posebne skupine« nepotrebno

Skupino torej ukinja in ustanavlja novo Specializirano državno tožilstvo (SDT). Vsa sredstva Skupine in spisi se prenesejo na novoustanovljeno SDT. Državni tožilci Skupine nadaljujejo z delom le do dodelitve ustreznega števila državnih tožilcev v to novo tožilsko enoto. To pomeni, da dosedanji člani Skupine prenehajo z delom takoj, ko so imenovani novi člani. Do sedaj opravljeno delo na zahtevnih in obsežnih zadevah bo izničeno, kar smo na Vrhovnem državnem tožilstvu RS opozarjali ves čas usklajevanj, nazadnje v pripombah ministru na ZDT-1, poslanih 1. 9. 2010.

Če pa je ministrstvo za pravosodje naše pripombe upoštevalo in omenjena člena popravilo, takšno odločitev na Vrhovnem državnem tožilstvu RS pozdravljamo.

Objavljamo oba tožilstvu posredovana člena predloga ZDT-1:

SDT, Skupina in Posebni oddelek

 1. člen
  (ustanovitev SDT, premestitev osebja, prevzem zadev)
  (1) Z dnem začetka uporabe tega zakona se ustanovi Specializirano državno tožilstvo (SDT).
  (2) SDT začne z delovanjem v prostorih, kjer deluje Skupina za pregon organiziranega kriminala.
  (3) Tožilsko osebje Skupine nadaljuje delo pri SDT, kamor se premesti po določbah, ki veljajo za trajne premestitve javnih uslužbencev v okviru istega delodajalca zaradi delovnih potreb.
  (4) Z dnem začetka uporabe tega zakona prenehata z delom Skupina za pregon organiziranega kriminala pri Vrhovnem državnem tožilstvu, ustanovljena po Zakonu o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 77/09 – popr. in 87/09) in specializirani oddelek, ustanovljen po Zakonu o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 14/07).
  (5) Nedokončane zadeve, dokumentacijo in sredstva Skupine in specializiranega oddelka prevzame SDT oziroma Posebni oddelek.
  (6) Delo v zadevah iz pristojnosti Skupine in Posebnega oddelka prevzamejo državni tožilci, dodeljeni v Skupino oziroma v Posebni oddelek, v skladu s tem zakonom.
 2. člen
  (vodenje SDT, premestitve in dodelitve)
  (1) Z dnem začetka uporabe tega zakona do imenovanja novega vodje kot začasni vodja SDT
  vodi sedanji vodja Skupine.
  (2) Državni tožilci, ki so na dan začetka uporabe tega zakona dodeljeni v Skupino, ne glede na čas dodelitve, nadaljujejo delo kot državni tožilci, začasno dodeljeni na SDT, do zaključka postopka premestitve oziroma dodelitve ustreznega števila državnih tožilcev na SDT po tem zakonu.
  (3) V enem mesecu po začetku uporabe tega zakona ministrstvo razpiše prosto mesto vodje SDT.
  (4) V enem mesecu po imenovanju vodje SDT ministrstvo objavi poziv k prijavam za premestitev (prvi odstavek 193. člena) in za dodelitev (drugi odstavek 193. člena) na SDT potrebnega števila državnih tožilcev. Prijava na poziv za premestitev na SDT šteje za soglasje k premestitvi.
  (5) Državni tožilci iz drugega odstavka tega člena, ki niso premeščeni oziroma dodeljeni v SDT, po premestitvi oziroma dodelitvi najmanj petih državnih tožilcev na SDT, prenehajo z delom v SDT in nadaljujejo delo pri državnem tožilstvu, v katerem so pred dodelitvijo opravljali državnotožilsko službo.
  (6) Če v SDT na poziv po postopku, določenem s tem zakonom, ni premeščeno oziroma dodeljeno ustrezno število državnih tožilcev v skladu s prvim oziroma drugim odstavkom 193. člena tega zakona, se manjkajoče število državnih tožilcev premesti v SDT brez njihovega soglasja po določbah tega zakona o premestitvi oziroma dodeli v SDT brez njihovega soglasja po določbah tega zakona o dodelitvi na drugo državno tožilstvo.

 

Nazaj