Aktualno

Sporočilo za javnost

V zvezi s kazensko zadevo Specializiranega državnega tožilstva RS, ki se vodi zoper Zorana Jankovića in druge, smo na državnem tožilstvu prepričani, da rok za sprožitev kazenskega pregona v zadevi ni bil prekoračen.

 Rok iz 154. člena Zakon o kazenske postopku (ZKP) ima tudi sicer – kot mnogo drugih rokov v ZKP – zgolj naravo instrukcijskega in ne prekluzivnega roka. Takšno je bilo tudi stališče Vlade, ki ga je podala na zahtevo Ustavnega sodišča v zadevi U-I- 246/14.

Državna tožilka je na podlagi izvedenih prikritih preiskovalnih ukrepov dne 23. 10. 2015 in 9. 12. 2015 sodišču predlagala preiskovalno dejanje - izdajo odredbe za opravo hišnih preiskav, ki je bila s strani sodišča 10. 12. 2015 tudi izdana. Tako je tudi po prejemu kazenske ovadbe in pred vložitvijo zahteve za preiskavo (vložena dne 10. 4. 2017), ki po določbah ZKP izrecno ni vezana na potek določenega zakonskega roka, državna tožilka delovala v smeri kazenskega pregona, instrukcijski rok dveh let pa ni bil prekoračen.

Poudarjamo, da bo zoper odločitev preiskovalne sodnice v prekluzivnem roku vložena pritožba, v kateri bo državna tožilka podrobno obrazložila stališče državnega tožilstva, da je sklep preiskovalne sodnice o izločitvi dokazov v celoti neutemeljen.

Kot generalni državni tožilec RS sem takoj po nastopu mandata, v skladu s predstavljenim programom dela, pristopil k pripravi nove politike pregona in v ta namen med drugim tudi že zahteval pripravo analiz o  starejših zadevah in obremenjenosti posameznih državnih tožilstev v RS. To bo omogočalo natančno ugotovitev zatečenega stanja in sprejetje ustreznih ukrepov, tako s predodelitvami državnih tožilcev kot tudi kazenskih zadev znotraj posameznih organizacijskih enot; to bo zagotovilo enakomerno obremenjenost vseh državnih tožilstev in s tem prispevalo k hitrejšemu reševanju kazenskih zadev po državnih tožilstvih, še predvsem na Specializiranem državnem tožilstvu RS, ki se ukvarja najtežjimi oblikami kaznivih dejanj ter pregonom le teh.

  

                                                                                                     Drago Šketa

                                                                                        generalni državni tožilec RS

 

 

 

Nazaj