Skoči do osrednje vsebine

Aktualno

VDT

Sporočilo za javnost

Podlaga za ta nadzor je bila pobuda, ki je po svoji vsebini enaka odločbi takratnega ministra za notranje zadeve, dr. Vinka Gorenaka, o neposrednem pravosodnem nadzoru nad VDT RS v zvezi s postopkom imenovanja Boštjana Škrleca za generalnega direktorja iz leta 2012.

Pobuda očita VDT RS nepravilnosti pri izvedbi reorganizacije in nepravilnosti v postopku sprejemanja akta o notranji organizaciji in sistemizaciji, s katerimi je bilo ukinjeno dotedanje delovno mesto generalnega sekretarja in sistemizirano novo mesto generalnega direktorja ter izpostavlja domnevne nepravilnosti postopka imenovanja generalnega direktorja VDT RS.

Inšpektorat zatrjevanih kršitev ni ugotovil.

Glede očitkov iz pobude Inšpektorat ugotavlja, da ob uveljavitvi novega Zakona o državnem tožilstvu leta 2011 na VDT RS ni prišlo do reorganizacije v smislu določil 156. člena Zakona o javnih uslužbencih, ker nikomur od zaposlenih ni bila odpovedna pogodba o zaposlitvi in nihče od javnih uslužbencev tudi ni bil premeščen na manj zahtevno delovno mesto, na katerem bi opravljal naloge v nižjem uradniškem nazivu. Prav tako Inšpektorat ni ugotovil zatrjevanih nepravilnostmi pri sprejemanju sprememb in dopolnitev akta o notranji organizaciji VDT RS, ki se nanašajo na vzpostavitev in sistemizacijo novega delovnega mesta generalnega direktorja. To delovno mesto je uvedel zakon, ki je tožilstvu tudi naložil obvezo uskladitve internih aktov do začetka njegove uporabe. Postopek sprejemanja akta o notranji organizaciji je po oceni Inšpektorata potekal skladno s predpisi, zagotovljeno je bilo sodelovanje sindikata, ki ni imel pripomb, zaposleni so bili s sprejetimi spremembami ustrezno seznanjeni.

V zvezi s samim postopkom imenovanja generalnega direktorja VDT RS Inšpektorat ni ugotovil nepravilnosti. Ugotavlja, da ni šlo za postopke na podlagi Zakona o javnih uslužbencih, za katere bi bila podana njegova pristojnost. Ta vprašanja so bila predmet neposrednega pravosodnega nadzora ministrstva za pravosodje, ki je že pred časom ugotovilo, da je bila edina nepravilnost v tem postopku tista, ki jo je pred tem ugotovilo že upravno sodišče. Ta nepravilnost, ki je formalne narave in na vsebinsko izbiro kandidata izkazano ni vplivala, je bila pred več kot dvema letoma tudi v celoti odpravljena. Skladno z navodili sodišča je namreč Državnotožilski svet v ponovljenem postopku za opravljanje nalog generalnega direktorja ponovno postavil višjega državnega tožilca Boštjana Škrleca.

Urad generalnega državnega tožilca RS

 

Nazaj