Aktualno

Statistični podatki za leto 2018 kažejo večjo učinkovitost državnih tožilstev

Iz zbranih  osnovnih statističnih podatkov o delu državnih tožilstev za leto 2018 izhaja, da je tožilstvo  v lanskem letu prejelo skupno 25.838 ovadb zoper polnoletne storilce. Omenjeni podatek  predstavlja 0,64 odstotno rast v primerjavi z letom 2017 oziroma 2,18 odstotno rast v primerjavi z letom 2016. Leta 2018 je bilo v primerjavi s preteklima dvema letoma večje tudi število rešenih ovadb. Leta 2018 je bilo rešenih 26.497 ovadb ali 1,13 odstotka več kot v letu 2017, kljub nominalnemu povišanju prejetih ovadb pa se je, v primerjavi s prejšnjima letoma, znižalo tudi število ovadb v delu, kar kaže na večjo učinkovitost dela državnih tožilstev.

Pregled sprejetih odločitev glede ovadb v zadnjih treh letih kaže, da je bilo v letu 2018 zavrženih 16.867 ovadb, kar je  4,22 odstotkov več kot v letu 2017 in 0,28 odstotka več kot leta 2016. Vloženih je bilo 3.101 zahtev za preiskavo ter 6.176 neposrednih obtožb in obtožnih predlogov, kar sicer predstavlja nekoliko  nižje število v primerjavi s prejšnjima letoma. V primerjavi z letoma 2016 in 2017 kažejo podatki za leto 2018 na občutno povišanje rešenih zadev na drug način (285 leta 2018, 51 leta 2017 in 34 leta 2016). 

V letu 2018 je bilo zoper polnoletne storilce izdanih 6.706  obsodilnih sodb, 487 oprostilnih sodb in 599 zavrnilnih sodb. Izrečenih je bilo 1.517 zapornih in  777 denarnih kazni. Kot opozorilna sankcija, je bilo izrečenih 4.588 pogojnih obsodb. V primerjavi s preteklima letoma se je povečal odstotek zadev, v katerih je bila izrečena zaporna kazen (22,62 odstotkov vseh obsodilnih sodb v letu 2018, 19,99 odstotkov v letu 2017 ter 19,84 odstotkov v letu 2016), kot tudi odstotek zadev, v katerih je bila izrečena denarna kazen (11,59 odstotkov vseh obsodilnih sodb v letu 2018, 10,8 odstotkov v letu 2017 in  7,5 odstotkov v letu 2016). Posledično se je znižal odstotek izrečenih pogojnih obsodb (68,42 odstotkov vseh obsodilnih sodb v letu 2018, 71,04 odstotkov v letu 2017 in 74,75 v letu 2016).

V postopek poravnavanja oziroma  v odloženi pregon je bilo v letu 2018 odstopljeno 3.609 zadev, pri čemer  je bil postopek uspešno zaključen v 2.172 zadevah, kar predstavlja dobrih 60 - odstotno uspešnost tovrstnih postopkov in dobrih 56 – odstotno rast uspešnosti v primerjavi z letoma 2016 in 2017.

 

Nazaj