Aktualno

Volitve članov DTS

Po Zakonu o državnem tožilstvu (ZDT-1) ima Državnotožilski svet devet članov, ki so imenovani oziroma izvoljeni za šest let in po poteku mandata ne morejo biti takoj ponovno izvoljeni oziroma imenovani.

Državnotožilski svet sestavljajo štirje člani, ki jih izvolijo državni tožilci izmed državnih tožilcev, ki nimajo vodstvenih položajev, in sicer po enega izmed tistih, ki imajo naziv vrhovnega državnega tožilca, višjega državnega tožilca, okrožnega državnega tožilca in okrajnega državnega tožilca. Štiri člane izvoli Državni zbor Republike Slovenije na predlog predsednika republike izmed pravnih strokovnjakov, enega člana pa imenuje minister za pravosodje izmed vodij okrožnih državnih tožilstev.

Za štiri člane Državnotožilskega sveta, ki jih državni tožilci izvolijo izmed državnih tožilcev, ki nimajo vodstvenih položajev, so bili na volitvah 17. 11. 2011 izvoljeni:

- Janja Bernard izmed okrajnih državnih tožilcev,
- Mirjam Kline izmed okrožnih državnih tožilcev,
- Boris Ostruh izmed višjih državnih tožilcev,
- Nastja Franko izmed vrhovnih državnih tožilcev.

Aleš Butala, 
predsednik Volilne komisije Državnotožilskega sveta

 

Nazaj