Mediji

Aktualno

 • Generalni državni tožilec Drago Šketa ter dekan prof.dr. Saša Zagorc sta podpisala Sporazum o sodelovanju med Vrhovnim državnim tožilstvom RS (VDT RS) in Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani, po katerem si bo Pravna fakulteta UL prizadevala, da se bodo njeni študenti seznanjali s poslovanjem in delovanjem VDT RS in ustvarjala pogoje za sodelovanje zaposlenih na VDT RS v pedagoškem procesu fakultete, medtem ko si bo VDT RS prizadevalo omogočiti vključevanje študentov v praktično delo in pridobivanje izkušenj pri delu v državnotožilskih organizacijah. Pravna fakulteta bo v sklopu sodelovanja tudi vabila državne tožilce in strokovne sodelavce, da predavajo, so somentorji pri magistrskih nalogah in da na druge načine sodelujejo v pedagoškem procesu ter po možnosti tudi pri raziskovalnem delu.

 • Na spletni strani Vrhovnega državnega tožilstva RS je objavljeno Skupno letno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2022. Poročilo je dostopno tukaj.

  Skupno letno poročilo prikazuje uspešnost, učinkovitost in gospodarnost državnotožilske organizacije. Zbrani statistični podatki izkazujejo, da smo kljub kadrovski stiski leto 2022 zaključili uspešno in v skladu z zastavljenimi cilji.

  Ob malenkostnem povečanju pripada glede na preteklo leto so državna tožilstva od skupno 24.753 prejetih kazenskih ovadb rešila 24.468 kazenskih ovadb, kar predstavlja 98,8-odstotno stopnjo obvladovanja pripada.

  Državna tožilstva so leta 2022 prejela 6.674 sodnih odločb, kar je malenkost več kot leta 2021. Od tega je bilo kar 5.924 obsodb polnoletnih obdolžencev (89 %), kar je primerljiv delež kot leta 2021 in višji kot prejšnja leta, ko se je gibal v okviru razlike ene odstotne točke med 86 % in 87 %.

  Osrednje in temeljno kaznivo dejanje na področju gospodarske kriminalitete ostaja kaznivo dejanje zlorabe položaja ali pravic po 244. členu KZ oziroma kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu KZ-1. Državna tožilstva so v letu poročanja zoper polnoletne osebe prejela kazenske ovadbe za 299 kaznivih dejanj, kar v primerjavi z letom prej pomeni povečanje pripada tovrstnih zadev za 8 %. Državni tožilci so zoper fizične osebe vložili obtožne akte za 69 kaznivih dejanj. Sodišča so na podlagi obtožnih aktov izrekla obsodilno sodbo za 48 kaznivih dejanj (55 % več kot leta 2021), oprostilno sodbo za 27 kaznivih dejanj (za 13 kaznivih dejanj več kot leta 2021) in zavrnilno sodbo za pet kaznivih dejanj, kar je dve manj kot v letu prej. V zadevah za 306 kaznivih dejanj sodišče še ni izreklo prvostopenjske sodbe.

  Glede korupcijskih kaznivih dejanj so državna tožilstva v letu 2022 prejela kazenske ovadbe za več kot polovico manjše število kaznivih dejanj kot leta 2021, tako zoper fizične kot tudi zoper pravne osebe. Število zaznanih tovrstnih kaznivih dejanj je bilo nekoliko višje kot leta 2020, ko je bil upad zelo izrazit, vendar nižje kot v letih pred epidemijo COVID-19.

  Državni tožilci so v zadnjih petih letih na različne načine v povprečju dokončno rešili več kot 78 % vseh prejetih ovadb, kar pomeni, da te zadeve niso prišle do preiskave ali sojenja. Če pa upoštevamo še izjave o priznanju krivde na prvem predobravnavnem naroku, pa lahko ocenimo, da so bila sodišča razbremenjena glavnih obravnav in s tem vsebinskih odločanj v kazenskih zadevah in so v povprečju v zadnjih petih letih morala vsebinsko odločati le v 9,83 % zadev.

   

  Ob zgolj 75% zasedenosti predvidenega števila mest državnih tožilcev v letu 2022 ocenjujemo, da so dobri doseženi rezultati posledica skrajne optimizacije in povečanih prizadevanj državnih tožilcev in vsega tožilskega osebja. V primerjavi z letom poprej je bilo zapolnjenih 12 mest več, vendar ob dejstvu, da je bila večina postopkov imenovanj novih državnih tožilcev zaključenih proti koncu leta poročanja, vpliva povečanja zasedenih mest na učinkovitosti državnotožilske organizacije še ni bilo.

  Skupno letno poročilo za leto 2022

  Redno osveževani statistični podatki državnega tožilstva so dostopni na povezavi.

 • Generalni državni tožilec Drago Šketa se je udeležil 32. tradicionalnega interdisciplinarnega posveta »Medicina, pravo in družba« v organizaciji Medicinske in pravne fakultete Univerze v Mariboru.

  Predvidevanja za obvladovanja globalnih tveganj za zdravje v prihodnosti  je bila glavna tema prvega dne posveta, ki so se ga udeležili številni vidni predstavniki stroke in politike.  Sklop predavanj s tega področja je naslavljal teme kot so načrtovanja obvladovanja tveganj pred pandemijami, razvoj medicine na področju digitalizacije in tehnologije, zdravljenja, telemedicine, regeneracije, pa tudi razvoj cepiv in zdravil ter poklicno izobraževanje zdravnikov v naslednjem desetletju.

  Drugi temi o katerih so razpravljali mednarodni strokovnjaki s področja medicine, prava, ekologije, družboslovja in drugih ved sta prihodnost poklicev in izvedenstvo.

  Posveta se vsako leto udeležuje veliko število zdravnikov, pravnikov, sociologov, filozofov in predstavnikov drugih poklicev, ki jih ta področja zanimajo, vabljeni so tudi študentje fakultet Univerze v Mariboru. V okviru teh posvetov izhaja tudi revija Medicine, Law & Society.  

 • Generalni državni tožilec Drago Šketa ter dekanica prof.dr. Vesna Rijavec sta podpisala Sporazum o sodelovanju med Vrhovnim državnim tožilstvom RS (VDT RS) in Pravno fakulteto Univerze v Mariboru, po katerem si bo Pravna fakulteta UM prizadevala, da se bodo njeni študenti seznanjali s poslovanjem in delovanjem VDT RS in ustvarjala pogoje za sodelovanje zaposlenih na VDT RS v pedagoškem procesu fakultete, medtem ko si bo VDT RS prizadevalo za vključevanje študentov v praktično delo in pridobivanje izkušenj pri delu VDT RS.

   

 • Na Ministrstvu za pravosodje RS sta danes slavnostno prisegla dr. Peter Rudolf, nov vrhovni državni tožilec na Oddelku za civilne in upravne zadeve na Vrhovnem državnem tožilstvu RS  ter nova okrajna državna tožilka na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju mag. Andreja Skrinjer.

  Generalni državni tožilec RS jima je ob tej priložnosti čestital ter jima v nadaljevanju zaželel uspešno karierno pot.