Vrhovno državno tožilstvo

Enote in oddelki

Organigram

Urad Generalne državne tožilke

V Uradu generalne državne tožilke RS se skrbi tudi za odnose z javnostmi in za usklajevanje mednarodnih aktivnosti Vrhovnega državnega tožilstva RS, tako v odnosih z državnimi tožilstvi drugih držav kot v okviru mednarodnih organizacij in izpolnjevanjem obveznosti iz tega naslova. Za vodenje, usklajevanje in izvajanje aktivnosti na mednarodnem področju je zadolžen vrhovni državni tožilec Drago ŠKETA. Za usklajevanje in izvajanje nalog na mednarodnem področju skrbi tudi višja državna tožilka mag. Maja VEBER ŠAJN, za odnose z javnostmi pa svetovalka za odnose z javnostmi Erika REPOVŽ. V Uradu se opravlja še različne organizacijske in strokovne naloge s področja državnotožilske uprave.

Oddelek za kazenske zadeve

Temeljne naloge Oddelka za kazenske zadeve na Vrhovnem državnem tožilstvu RS so vlaganje zahtev za varstvo zakonitosti in odgovorov na zahteve za varstvo zakonitosti obdolžencev in obsojencev v kazenskih postopkih in vlaganje zahtev za varstvo zakonitosti v postopkih o prekrških. Oddelek obravnava pomembna pravna in s temi povezana dejanska vprašanja v zadevah pregona na področju kaznovalnega prava in s strokovnimi mnenji usklajuje državnotožilsko prakso. Z mnenji, predlogi in pripombami aktivno sodeluje v zakonodajnih postopkih, ki so povezani z delom državnega tožilstva na področju kaznovalnega prava.

Vodja oddelka


Katjuša ČEFERIN

vrhovna državna tožilka

Tožilci

mag. Harij FURLAN

vrhovni državni tožilec

Tamara GREGORČIČ

vrhovna državna tožilka

Nikolaja HOŽIČ

vrhovna državna tožilka

Mateja JADRIČ ZAJEC

vrhovna državna tožilka

Boštjan JEGLIČ

vrhovni državni tožilec

Barbara JENKOLE ŽIGANTE

vrhovna državna tožilka

Mirjam KLINE

vrhovna državna tožilka

Janja Aleksandra KOREN

dodeljena okrožna državna tožilka

dr. Jože KOZINA

vrhovni državni tožilec

Irena KUZMA

vrhovna državna tožilka

Oddelek za civilne in upravne zadeve

Temeljna pristojnost, ki jo izvršujejo vrhovni državni tožilci na Oddelku za civilne in upravne zadeve Vrhovnega državnega tožilstva RS, je vlaganje zahtev za varstvo zakonitosti zoper pravnomočne sodne odločbe, izdane v civilnih in gospodarskih (in sicer tako v pravdnih kot nepravdnih) postopkih, razen v delovnih in socialnih sporih. Zahteva za varstvo zakonitosti v sistemu izrednih pravnih sredstev v civilnih (gospodarskih) postopkih omogoča intervencijo v javnem interesu in s tem dopolnjuje revizijo, ki je izredno pravno sredstvo strank postopka.

Vodja oddelka


dr. Peter RUDOLF

vrhovni državni tožilec

Tožilci

Erika PANJTAR

vrhovna državna tožilka

mag. Barbara LIPOVŠEK

vrhovna državna tožilka

Oddelek za izobraževanje in strokovni nadzor

Oddelek za izobraževanje in strokovni nadzor je pristojen za pripravo, usklajevanje in evidentiranje izvajanja strokovnega nadzora nad delom okrožnih državnih tožilstev in Specializiranega državnega tožilstva RS z Oddelkom za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili, ki obsega opravljanje splošnih, delnih ali posamičnih strokovnih pregledov dela državnih tožilstev in tožilcev ter tožilskega osebja. Pripravlja in izvaja tudi ustrezne izobraževalne oblike za državne tožilce in državnotožilsko osebje.

Vodja oddelka


Nikolaja HOŽIČ

vrhovna državna tožilka

V oddelek so razporejeni tudi:

Mirjam KLINE

vrhovna državna tožilka

Janja Aleksandra KOREN

dodeljena okrožna državna tožilka

Irena KUZMA

vrhovna državna tožilka

Oddelek za organizacijo in razvoj upravljanja

Oddelek za organizacijo in razvoj upravljanja skrbi za izboljšanje vodenja in upravljanja državnih tožilstev na okrožnih državnih tožilstvih in v Specializiranem državnem tožilstvu RS z Oddelkom za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili.V okviru svojih pristojnosti analizira obstoječe prakse državnih tožilstev in na podlagi analiz svetuje državnim tožilstvom z namenom povečanja učinkovitosti njihovega poslovanja. Skrbi za širjenje in vzpodbuja uvajanje novih dobrih praks državno tožilske uprave in uvajanje sodobnih metod upravljanja in poslovanja. V zadevah državno tožilske uprave oddelek nadzoruje tudi pravočasnost poslovanja državnih tožilstev.

Vodja oddelka


Janja VREČIČ PERHAVEC

vrhovna državna tožilka

Tožilci

Drago ŠKETA

vrhovni državni tožilec

 

Strokovno-informacijski center

Strokovno informacijski center skrbi za razvoj in delovanje informacijske podpore vsem državnim tožilstvom, za povezovanje z drugimi informacijskimi sistemi na kazenskem področju in nudi strokovno pomoč na področju davčnih, finančnih in računovodskih strok z namenom povečanja učinkovitosti državnih tožilcev. Med pomembnejše zadolžitve spadajo tudi priprava statističnih poročil, skrb za ozaveščenost o  informacijski varnosti in upravljanje intraneta. SIC je tudi kontaktna točka v zadevah, v katerih je bilo predlagano oziroma odrejeno začasno zavarovanje, zaseg ali odvzem predmetov in premoženjske koristi ter premoženja nezakonitega izvora. Naloge iz pristojnosti SIC opravljajo vsi vrhovni, višji in dodeljeni državni tožilci na VDT ter tožilsko osebje.

Vodja oddelka


Anita VETERNIK

okrožna državna tožilka

Tožilci

Jure PEČOVNIK

višji državni tožilec

Goran VEJNOVIĆ

okrožni državni tožilec