Vrhovno državno tožilstvo

Enote in oddelki

 

Oddelek za kazenske zadeve

Vodja oddelka

Mirjam KLINE 
vrhovna državna tožilka

Tožilci

mag. Harij FURLAN
vrhovni državni tožilec

Boris OSTRUH
vrhovni državni tožilec

Barbara JENKOLE ŽIGANTE
vrhovna državna tožilka

Hinko JENULL
vrhovni državni tožilec svetnik

mag. Jože KOZINA
vrhovni državni tožilec

Irena KUZMA
vrhovna državna tožilka

Janja VREČIČ PERHAVEC
vrhovna državna tožilka

Janja Aleksandra KOREN
dodeljena okrožna državna tožilka

Goran VEJNOVIĆ
dodeljeni okrajni državni tožilec

Kazenski oddelek Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije opravlja naloge na različnih področjih in z različnimi aktivnostmi članov oddelka - državnih tožilcev, strokovnih sodelavcev in državnotožilskega osebja:

Delovne naloge na področju obravnavanja kaznivih dejanj

Vlaganje zahtev za varstvo zakonitosti v kazenskih zadevah

Kazenski oddelek obravnava pobude strank za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti na Vrhovno sodišče RS v kazenskih zadevah, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, na zasebno tožbo ali ko obtožni akt vloži subsidiarni tožilec. Pobudo stranke lahko državni tožilec sprejme in zahtevo za varstvo zakonitosti vloži ali pa pobudo zavrne in o tem obvesti pobudnika. Zahtevo lahko vloži tudi po uradni dolžnosti. Zahtevo sme vložiti tako v škodo, kot tudi v korist obdolženca.

Obravnavanje zadev, ko zahtevo za varstvo zakonitosti vloži obsojenec ali obdolženec

V tovrstnih zadevah oddelek prejme na vpogled sodni spis in vloženo zahtevo za varstvo zakonitosti nasprotne stranke, zadevo prouči in s svojim odgovorom na vloženo zahtevo za varstvo zakonitosti vrne Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije.

Obravnavanje zadev, ki so bile prevzete v pristojnost Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije

Generalni državni tožilec lahko odloči, da se določena zadeva drugega državnega tožilstva prevzame v delo na Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije. Tovrstne kazenske zadeve obravnavajo državni tožilci kazenskega oddelka.

Delovne naloge na področju prekrškov

Oddelek obravnava pobude za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti v zadevah prekrškov. Če pobudo sprejme, vloži zahtevo za varstvo zakonitosti na Vrhovno sodišče RS, sicer pa o razlogih za zavrnitev obvesti pobudnika. Zahtevo lahko vloži tudi po uradni dolžnosti. Zahtevo sme vložiti tako v škodo, kot tudi v korist kršitelja.

 

Obravnavanje pobud o pravnih in dejanskih vprašanjih kazenskega pregona

Državni tožilci kazenskega oddelka na pobudo državnih tožilcev, policije in drugih organov, ki sodelujejo pri odkrivanju kaznivih dejanj, obravnavajo pravna in s temi povezana dejanska vprašanja v zadevah pregona na področju kaznovalnega prava. Pomembnejša vprašanja obravnava kolegij oddelka, ki sprejema pravna mnenja in osnutke pravnih stališč ter razpravlja in odloča o drugih zadevah v skladu z zakonom in Državnotožilskim redom.

Obravnavanje vlog

Kazenski oddelek obravnava različne vloge, ki jih je potrebno oceniti v kazenskopravnem smislu, o njih odločiti ali jih odstopiti v obravnavanje pristojnim organom.

Spremljanje sodne prakse in objava pravnih mnenj

Kazenski oddelek spremlja sodno prakso tako glede kaznivih dejanj kot tudi prekrškov in na tej podlagi redno objavlja preglede pomembnejših odločitev in stališč. Na enak način objavlja in posodablja strokovna mnenja.

Druge naloge

Vrhovni državni tožilci kazenskega oddelka poleg nalog, ki jih izvršujejo v okviru pristojnosti vrhovnega državnega tožilstva RS pred Vrhovnim sodiščem RS in navedenih drugih aktivnosti, kot člani oddelka za izobraževanje in strokovni nadzor, oddelka za organizacijo in razvoj, oddelka za mednarodno sodelovanje ter Strokovno informacijskega centra, opravljajo tudi naloge na področju teh organizacijskih enot. Ena od nalog je tudi usklajevanje mednarodnih aktivnosti Vrhovnega državnega tožilstva RS, tako v odnosih z državnimi tožilstvi drugih držav kot v okviru mednarodnih organizacij ter zbiranje obvestil tožilstev o operativnih stikih državnih tožilstev s pristojnimi organi tujih držav.

 

 

Oddelek za civilne in upravne zadeve

Erika Panjtar
Vodja oddelka

Erika PANJTAR
vrhovna državna tožilka svetnica

Tožilci

Aleš BUTALA
vrhovni državni tožilec svetnik

Barbara KNOL DROBNIČ
vrhovna državna tožilka svetnica

Civilno-upravni oddelek Vrhovnega državnega tožilstva izvaja pristojnosti, ki jih državnemu tožilstvu nalagajo zakoni zunaj področja kaznovalnega prava, to je v civilnih in drugih sodnih ter upravnih postopkih.

Temeljna pristojnost na področju civilnega prava je vlaganje zahtev za varstvo zakonitosti zoper pravnomočne sodne odločbe pod določenimi zakonskimi pogoji. Zahteva za varstvo zakonitosti je izredno pravno sredstvo v javnem interesu. Njen cilj je pripeljati pred vrhovno sodišče primere, ki presegajo pomen konkretne zadeve in je zato pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, pomembnem za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali za razvoj prava preko sodne prakse.

Zaradi varovanja javnih koristi ima državni tožilec pristojnosti tudi na upravnem področju. Vlaga posamezna pravna sredstva zoper odločbe v upravnem postopku, po določenih zakonih pa tudi tožbe v upravnem sporu.

 

 

Oddelek za izobraževanje in strokovni nadzor

Boris Ostruh
Vodja oddelka

Boris OSTRUH
vrhovni državni tožilec

V oddelek so razporejeni tudi:

Janja Aleksandra KOREN
dodeljena okrožna državna tožilka

  • vsi vrhovni državni tožilci
  • začasno in delno dodeljeni državni tožilci po odredbi generalnega državnega tožilca RS

Oddelek za izobraževanje in strokovni nadzor opravlja strokovni nadzor nad delom okrajnih, okrožnih in višjih državnih tožilcev na okrožnih državnih tožilstvih v RS in v Specializiranem državnem tožilstvu RS z Oddelkom za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili.

Svojo funkcijo izvaja s splošnimi strokovnimi pregledi dela okrožnih državnih tožilstev in specializiranega oddelka najmanj enkrat na tri leta, z delnimi nadzorstvenimi pregledi, ki Državnotožilskemu svetu služijo kot podlaga za odločanje o oceni državnotožilske službe in napredovanju državnih tožilcev v plačnem razredu, v višji naziv, na višje mesto ali na položaj svetnika, s posameznimi nadzorstvenimi pregledi konkretnih kazenskih zadev ter z obravnavo in odločanjem o vloženih nadzorstvenih pritožbah.

S svojimi ugotovitvami glede zakonitosti, strokovne pravilnosti, smotrnosti uporabe procesnih pooblastil in možnosti ter pravočasnosti postopanja državnih tožilcev v kazenskih zadevah skrbi za odpravo morebitnih pomanjkljivosti in napak ter za prenašanje tožilke prakse, ki se je ob pregledih izkazala kot dobra, na ostale državne tožilce.

Prav tako tudi organizira in vodi strokovno izobraževanje državnih tožilcev, strokovnih sodelavcev in državnotožilskih pripravnikov.

 

 

Oddelek za organizacijo in razvoj upravljanja

Aleš BUTALA
Vodja oddelka

Aleš BUTALA 
vrhovni državni tožilec svetnik

Tožilci

Janja VREČIČ PERHAVEC
vrhovna državna tožilka

Oddelek za organizacijo in razvoj upravljanja skrbi za izboljšanje vodenja in upravljanja državnih tožilstev na okrožnih državnih tožilstvih in v Specializiranem državnem tožilstvu RS z Oddelkom za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili.

V okviru svojih pristojnosti analizira obstoječe prakse državnih tožilstev in na podlagi analiz svetuje državnim tožilstvom z namenom povečanja učinkovitosti njihovega poslovanja. Skrbi za širjenje in vzpodbuja uvajanje novih dobrih praks državnotožilske uprave in uvajanje sodobnih metod upravljanja in poslovanja.

V zadevah državnotožilske uprave oddelek nadzoruje tudi pravočasnost poslovanja državnih tožilstev .

 

 

Strokovno-informacijski center

Irena KUZMA
Vodja

Irena KUZMA 
vrhovna državna tožilka

Tožilci

Jure PEČOVNIK
višji državni tožilec

Goran VEJNOVIć
okrajni državni tožilec

Naloge iz pristojnosti SIC opravljajo vsi vrhovni, višji in dodeljeni državni tožilci na VDT ter tožilsko osebje. V času dežurstva oziroma pripravljenosti opravlja naloge kontaktne točke vsakokratni dežurni državni tožilec SDT kot državni tožilec, ki se v okviru te pristojnosti šteje za dodeljenega v SIC.

Temeljna naloga Strokovno informacijskega centra je zagotavljanje podpore na področjih, ki jih določa Zakon o državnem tožilstvu, za učinkovito delovanje državnega tožilstva.

Strokovno informacijski center zagotavlja informacijsko in komunikacijsko podporo znotraj državnega tožilstva, pa tudi navzven, z drugimi državnimi organi na kazenskem področju in širše (na primer s policijo, sodišči), pa tudi na mednarodnem področju z drugimi državami in z mednarodnimi organizacijami.

Strokovno informacijski center je kontaktna točka za zadeve mednarodnega sodelovanja v kazenskih zadevah zaradi začasnega zavarovanja, zasega in odvzema predmetov in premoženjske koristi ter premoženja nezakonitega izvora.

Strokovno informacijski center zagotavlja strokovno pomoč (na primer s področja davčne, finančne, računovodske in drugih strok) za učinkovito delovanje državnih tožilcev pri usmerjanju, odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj.

Na področju evidentiranja in obravnavanja pravnih problemov strokovne narave sodeluje Strokovno informacijski center s Kazenskim oddelkom in Oddelkom za izobraževanje in strokovni nadzor.

Strokovno informacijski center sodeluje pri izdajanju Skupnega letnega poročila o poslovanju državnih tožilstev, urejanju intranetnih strani državnega tožilstva ter pri izdajanju tožilskega glasila.