Za stranke

Nadzorstvena pritožba

Kaj je nadzorstvena pritožba?

Nadzorstvena pritožba je pospešitveno pravno sredstvo, s katerim udeleženec v postopku opozori vodstvo tožilstva, da odločanje v njegovi zadevi poteka neutemeljeno dolgo.

Z nadzorstveno pritožbo ni mogoče uveljavljati vsebinskih napak v delu državnega tožilca.

Nadzorstvena pritožba v zvezi z delom državnega tožilstva je urejena v 155. do 157. členu Zakona o državnem tožilstvu .

Kdo lahko vloži nadzorstveno pritožbo?

Nadzorstveno pritožbo lahko vloži vsak udeleženec v postopku (zlasti osumljenec in oškodovanec), ki ga vodi državni tožilec in izkaže pravni interes, če meni, da državno tožilstvo neutemeljeno dolgo rešuje zadevo in posega v njegovo pravico do sojenja brez nepotrebnega odlašanja.

Kdo odloča o nadzorstveni pritožbi?

O nadzorstveni pritožbi odloča vodja državnega tožilstva, ki obravnava zadevo. Če zadevo obravnava vodja tožilstva, o njej odloča generalni državni tožilec.

Kam vložiti nadzorstveno pritožbo?

Nadzorstveno pritožbo se vloži na pristojno državno tožilstvo. Nadzorstveno pritožbo se lahko vloži tudi pri ministrstvu, pristojnem za pravosodje, ki jo odstopi vodji pristojnega državnega tožilstva in zahteva, da ga obvesti o ugotovitvah in odločitvi.

Kakšni so učinki vložene nadzorstvene pritožbe?

Nadzorstveno pritožbo obravnava vodja tožilstva, ki seznani državnega tožilca, ki mu je zadeva dodeljena v reševanje, z vsebino nadzorstvene pritožbe. Od tožilca zahteva pojasnilo o zadevi in o možnih ukrepih za hitrejše reševanje.

Pojasnilo državnega tožilca ali lastno pojasnilo vodje se pošlje vlagatelju. Če pojasnila tožilca niso ustrezna, vodja določi primeren rok za opravo posameznih dejanj ali zaključitev reševanja zadeve.