Vrhovno državno tožilstvo

O tožilstvu

Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije, ki ga vodi generalni državni tožilec, je organizirano v oddelke: Kazenski oddelek, Oddelek za civilne in upravne zadeve, Oddelek za izobraževanje in strokovni nadzor, Oddelek za organizacijo in razvoj upravljanja. Pri Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije deluje kot notranja organizacijska enota Strokovno informacijski center.

Vrhovno državno tožilstva Republike Slovenije opravlja državnotožilske funkcije pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, ter usklajevalne, nadzorstvene in izobraževalne dejavnosti nad okrožnimi državnimi tožilstvi in Specializiranim državnim tožilstvom Republike Slovenije.

Enajst okrožnih državnih tožilstev opravlja naloge prvostopenjskega organa. Na okrožna državna tožilstva so razporejeni okrajni državni tožilci, okrožni državni tožilci in višji državni tožilci. Njihovo območje delovanja zajema enajst okrožnih sodišč. Državni tožilci iz teh okrožnih tožilstev pa delujejo tudi pred okrajnimi sodišči na njihovem območju. Nekatera okrožna državna tožilstva imajo zunanje oddelke kot organizacijske enote.

Pri okrožnih državnih tožilstvih na sedežu višjih sodišč (Ljubljana, Maribor, Celje, Koper) so organizirani oddelki za usklajevanje in razporejanje zadev, ki se obravnavajo pred višjimi sodišči (Pritožbeni oddelek).

Najzahtevnejša kazniva dejanja, katerih pregon terja posebno organiziranost in usposobljenost državnih tožilcev ter najvišjo raven učinkovitosti, obravnava Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije. Pri Specializiranem državnem tožilstvu Republike Slovenije deluje kot samostojna notranje organizacijska enota s posebnim položajem Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili (Posebni oddelek).

V Sloveniji imamo državne tožilce štirih stopenj: okrajne državne tožilce, okrožne državne tožilce, višje državne tožilce in vrhovne državne tožilce.

Pred okrajnimi sodišči nastopajo državni tožilci, ki imajo najmanj položaj okrajnega državnega tožilca. Pred okrožnimi sodišči nastopajo državni tožilci, ki imajo najmanj položaj okrožnega državnega tožilca, pa tudi okrajni državni tožilci, toda le v okviru pooblastil, ki jih za določene vrste zadev, posamezno zadevo, določene vrste procesnih dejanj ali posamezno procesno dejanje posebej določi vodja državnega tožilstva. Za posamezno procesno dejanje posebej lahko pooblasti okrajnega državnega tožilca za nastopanje pred okrožnim sodiščem tudi pristojni državni tožilec.

Pred višjimi sodišči nastopajo tožilci, ki imajo najmanj položaj višjega tožilca, pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije pa nastopajo samo vrhovni državni tožilci.

Funkcija državnega tožilca je trajna.