Vrhovno državno tožilstvo

Sodelovanje

Sodelovanje z državnimi institucijami

Redno je sodelovanje s policijo in z drugimi organi odkrivanja kaznivih dejanj, kot so Finančna uprava Republike Slovenije, Računsko sodišče Republike Slovenije, Urad RS za nadzor iger na srečo, Urad RS za preprečevanje pranja denarja, Agencija RS za trg vrednostnih papirjev, Urad RS za varstvo konkurence.

Skladno z zakonom generalni državni tožilec Državnemu zboru Republike Slovenije vsako leto do konca maja predloži Skupno poročilo o delu državnih tožilstev, tožilstvo redno sodeluje tudi z Odborom Državnega zbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje.

Mednarodno sodelovanje

Državna tožilstva pošiljajo zaprosila za pravno pomoč v tujino in sprejemajo zaprosila tujih držav, sodelujejo s tožilstvi in drugimi organi v tujini in vodijo aktivnosti preko mednarodnih organizacij, kot so:

- v okviru EU:

 • EUROJUST – Urad za pravosodno sodelovanje držav članic EU
 • EUROPOL – Evropski urad za policijsko sodelovanje
 • EJN – Evropska pravosodna mreža
 • OLAF – Urad za boj proti finančnim zlorabam
Slovenski nacionalni predstavnik v Eurojustu

Boštjan ŠKRLEC
 

Namestnik nacionalnega predstavnika

mag. Boštjan LAMEŠIČ
 

Pomočnica nacionalnega predstavnika Slovenije v Eurojustu

Anita VETERNIK
okrožna državna tožilka

 
Kontaktni podatki
EUROJUST

Slovensko nacionalno predstavništvo

Slovenian National Desk

Johan de Wittlaan 9

The Hague
The Netherlands

www.eurojust.europa.eu

 - v okviru Sveta Evrope:

 • CCPE – Posvetovalni svet evropskih tožilcev v okviru Sveta Evrope
 • GRECO – Skupina držav Sveta Evrope za boj proti korupciji
 • MONEYVAL – Skupina držav Sveta Evrope za boj proti pranju denarja

Konferenca vrhovnih državnih tožilcev in tožilcev, ki nastopajo pred vrhovnimi sodišči

- druge mednarodne organizacije:

 • OECD – Nadzor nad izvajanjem konvencije o podkupovanju tujih javnih uslužbencev
 • IAP – Mednarodno združenje tožilcev
 • IAACA – Mednarodno združenje za preprečevanje korupcije
 • ERA – Evropska pravna akademija