Statistika

PREJETE OVADBE IN OVADBE V DELU - POVZETEK

V spodnjih tabelah je podan grafični prikaz dela, ki so ga opravili tožilci v Republiki Sloveniji v posameznih fazah postopka.

PREJETE OVADBE, REŠENE OVADBE IN OVADBE V DELUa

a

ODLOČITVE O OVADBAHa


Na tem mestu podrobneje razčlenjujemo zavrženja kazenskih ovadb glede na težo kaznivih dejanj, ki jih najpogosteje obravnavamo. Kot lažja kazniva dejanja smo opredelili tista, za katera je predpisana kazen zapora do največ enega leta in kazniva dejanja, pri katerih je povzročena škoda nižja od 500 evrov (členi 135/I, 141/I,II, 204/II, 208/II,V, 209/III, 211/V, VI, 217/II in 220/I KZ-1).
Državni tožilec lahko zavrže kazensko ovadbo takoj po njenem prejemu, če mu zbrani podatki za to dajejo zadostno podlago ali kadar je oškodovanec že ob sami podaji ovadbe izjavil, da ne podaja predloga za pregon (UZ o zavrženju ovadbe). Lahko pa pred odločitvijo zahteva dodatna obvestila in druga dejanja, ki naj izvedeta policija (poizvedbe) ali preiskovalni sodnik (preiskovalna dejanja).

SODBEa

KAZENSKE SANKCIJEa

PORAVNAVANJE IN ODLOŽENI PREGON

Poravnavanje in odloženi pregon sta alternativi kazenskemu postopku, za kateri se državni tožilec odloči, kadar meni, da ne bi bilo primerno, da bi dejanje storilca, ki ima znake kaznivega dejanja, ostalo brez ukrepa, vendar ta ni nujno potreben v obliki kazenske sankcije.

a

AKTUALNI POSTOPKI ZAČASNIH ZAVAROVANJ*

Prikazani so podatki o številu odrejenih začasnih zavarovanj, številu oseb zoper katere je bilo odrejeno začasno zavarovanje glede na vrsto osebe, podatki o višini protipravne premoženjske koristi v zadevah, v katerih so bili odrejena začasna zavarovanja ter ocenjena vrednost začasno zavarovanega premoženja.