Vrhovno državno tožilstvo

Varstvo osebnih podatkov

V sodobni digitalizirani družbi je pravica do zasebnosti temeljna človekova pravica, ki jo vsakemu posamezniku zagotavljajo Ustava Republike Slovenije in mednarodni akti. Na državnem tožilstvu se tega zavedamo in spoštujemo zasebnost posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, zato z vašimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z veljavnimi predpisi ter notranjimi akti.

 

Z namenom, da vam zagotovimo temeljne informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov, smo pripravili Politiko zasebnosti. Vabimo vas, da si vzamete čas in se seznanite z njeno vsebino.

 

Politika zasebnosti

+ UPRAVLJALEC OSEBNIH PODATKOV

Vrhovno državno tožilstvo RS

Kontaktni podatki

Tel. št.: 01 434 19 35

E pošta: dtrs@dt-rs.si

 

Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani

Kontaktni podatki

Tel. št.: 01 2528500

E pošta: odtlj@dt-rs.si

 

Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije

Kontaktni podatki

Tel. št.: 01 434 19 35

E pošta: specializirano.tozilstvo@dt-rs.si

 

Okrožno državno tožilstvo v Mariboru

Kontaktni podatki

Tel. št.: 02 234 87 00

E pošta: odtmb@dt-rs.si

 

Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu

Kontaktni podatki

Tel. št.: 02 885 68 00

E pošta: odtsg@dt-rs.si

 

Okrožno državno tožilstvo na Ptuju

Kontaktni podatki

Tel. št.: 02 787 90 60

E pošta: odtpt@dt-rs.si

 

Okrožno državno tožilstvo v Celju

Kontaktni podatki

Tel. št.: 03 427 58 00

E pošta: odtce@dt-rs.si

 

Okrožno državno tožilstvo v Kranju

Kontaktni podatki

Tel. št.: 04 281 34 11

E pošta: odtkr@dt-rs.si

 

Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici

Kontaktni podatki

Tel. št.: 05 335 74 00

E pošta: odtgo@dt-rs.si

 

Okrožno državno tožilstvo v Kopru

Kontaktni podatki

Tel. št.: 05 611 62 60

E pošta: odtkp@dt-rs.si

 

Okrožno državno tožilstvo v Krškem

Kontaktni podatki

Tel. št.: 07 488 13 60

E pošta: odtkk@dt-rs.si

 

Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu

Kontaktni podatki

Tel. št.: 07 393 37 04

E pošta: odtnm@dt-rs.si

 

Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti

Kontaktni podatki

Tel. št.: 02 530 49 20

E pošta: odtms@dt-rs.si

 

 

Državnotožilski svet

Kontaktni podatki

Tel. št.: 01 434 19 35

E pošta: dts@dt-rs.si

+ SKUPNI UPRAVLJAVCI

Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije (v nadaljevanju: VDT RS), Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije (v nadaljevanju: SDT RS) ter Državnotožilski svet (v nadaljevanju: DTS) skupaj določajo namene in načine obdelav osebnih podatkov v skupnih evidencah dejavnosti obdelav osebnih podatkov, in sicer v skupnih evidencah:

 • videonadzornega sistema,
 • vstopov in izstopov v in iz uradnih prostorov objekta na naslovu Trg OF 13, Ljubljana,
 • uporabnikov kartic pristopne kontrole,
 • izposojenih kartic pristopne kontrole ter
 • izjav o prevzemu predmetov iz predalčnika za deponiranje predmetov.


VDT RS, SDT RS ter DTS so glede zbiranja in uporabe osebnih podatkov v navedenih skupnih evidencah dejavnosti obdelav  osebnih podatkov skupni upravljavci, zato so v spodnjem dogovoru določili dolžnosti vsakega od njih, z namenom izpolnjevanja  obveznosti iz 26. člena Splošne uredbe o varstvu  podatkov, zlasti v zvezi z uresničevanjem pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in nalogami vsakega od njih glede zagotavljanja  informacij iz 13. in 14. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.  

 

 

+ POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov na Vrhovnem državnem tožilstvu RS, opravlja naloge pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov tudi za vsa okrožna državna tožilstva v RS, Specializirano državno tožilstvo RS ter za Državnotožilski svet.

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:
mag. Nuša KAVŠEK KOSTEVC
Pravosodna svetnica (PDI) - I
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

 

Naloge namestnice pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov opravlja:
Nina Potočnik
višja pravosodna svetovalka II (PDI)

+ OBVESTILO O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov se zaveda odgovornosti pri upravljanju z osebnimi podatki, zato vse zbirke osebnih podatkov dokumentirano vodi, vzdržuje, hrani, skrbi za njihovo točnost in ažurnost ter jih nadzoruje v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Osebne podatke varuje z organizacijskimi, tehničnimi in logično-tehničnimi postopki, določenimi v internih aktih o varstvu osebnih podatkov ter o dostopu in uporabi informacijskega sistema državnega tožilstva.

S tem prispeva k preprečevanju slučajnega ali namernega nepooblaščenega uničevanja podatkov, njihovega spreminjanja, izgube, kakor tudi nepooblaščenega dostopa, obdelave, uporabe ali posredovanja osebnih podatkov.

Obdelavo osebnih podatkov pri posameznem upravljavcu izvajajo v ta namen (vnaprej) določene osebe.

Upravljavec se zavezuje, da osebne podatke posreduje zgolj tistim uporabnikom, ki so do tega upravičeni na podlagi zakonov, in tistim, ki bi za to pridobili pisno privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Osebne podatke posreduje zgolj tistim pogodbenim obdelovalcem, ki glede obdelave zagotavljajo zadostna jamstva za izvedbo ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov.

+ PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

a) Upravljavec izvaja naloge in dejavnosti, ki imajo podlago v zakonskih predpisih Republike Slovenije, zato skladno s slednjimi tudi obdeluje osebne podatke posameznikov, ki so potrebni za izpolnitev zakonskih obveznosti, ki veljajo zanj kot upravljavca osebnih podatkov. Osebni podatki, ki se zbirajo na podlagi zakonskih predpisov, se hranijo skladno z zakonodajo, ki ureja njihovo zbiranje. Po preteku zakonsko določenega roka za hrambo se podatki izbrišejo oziroma uničijo.

 

b) Upravljavec na podlagi predhodne prostovoljne, izrecne, informirane ter nedvoumne izjave volje oziroma privolitve (soglasja) posameznikov, ob njihovi hkratni seznanitvi, da lahko privolitev kadarkoli prekličejo, obdeluje osebne podatke na podlagi njihove privolitve, za vsakokratne vnaprej določene namene s področja dela upravljavca. Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se lahko obdelujejo in hranijo do izpolnitve namena obdelave oziroma do preklica dane privolitve posameznika.

+ PRAVICA POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI

Posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki jih obdeluje upravljavec, se v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov in veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov, zagotavljajo naslednje pravice:

1. Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki

 • potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:
 • namene obdelave;
 • vrste zadevnih osebnih podatkov;
 • uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
 • kadar je mogoče, rok hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov;
 • pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu;
 • vse informacije v zvezi z virom osebnih podatkov, če osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo.

2. Pravica do popravka (dopolnitve)

 • netočnih oziroma nepravilnih osebnih podatkov.

3. Pravica do izbrisa

 • vseh osebnih podatkov na podlagi izpolnjenih pogojev 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov – v tem primeru, tudi, če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava osebnih podatkov.

4. Pravica do omejitev obdelave, kadar:

 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
 • je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
 • upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

5. Pravica do prenosljivosti podatkov

 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, in obdelava teh podatkov temelji na privolitvi ali pogodbi, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral.

 

Postopek uveljavljanja pravic:

Svoje pravice uveljavite tako, da izpolnite obrazec in ga pošljite na poštni naslov posameznega upravljavca ali na njegov na elektronski naslov.

Na enak način lahko kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekličete tudi podane privolitve za obdelavo osebnih podatkov, v kolikor ste jih podali. Preklic privolitve oziroma ugovor obdelavi ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na njeni podlagi izvajala do njenega preklica.

Uresničevanje vaših pravic vam bo pristojni upravljavec zagotovil v enem mesecu po prejemu zahteve, ta rok pa se lahko pod določenimi pogoji podaljša za dva meseca. V kolikor bo rok podaljšan, vas bo upravljavec o tem in o razlogih za to obvestil v roku enega meseca od podaje zahteve.

Če zahtevo predložite z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je to mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če ne zahtevate drugače.

V kolikor bo upravljavec ocenil, da so vaše zahteve za posredovanje osebnih podatkov pretirano ponavljajoče se ali neutemeljene lahko zavrne vašo zahtevo.

Ne glede na navedeno imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da se osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov oziroma v drugih primerih, kot jih predvideva zakonodaja.

Z Informacijskim pooblaščencem lahko posameznik kadarkoli stopi v stik tudi glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo osebnih podatkov in uresničevanjem pravic na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Kadar menite, da so kršene vaše pravice s področja varstva osebnih podatkov imate prav tako po Zakonu o Varstvu osebnih podatkov na področju obravnave kaznivih dejanj možnost, da vložite neposredno zahtevo po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku pri Informacijskem pooblaščencu (poimenovana kot prijava). V tem postopku lahko kot vlagatelj (t.i prijavitelj s posebnim položajem) zahtevate nadzor nad zakonitostjo obdelave vaših osebnih podatkov, lahko pa v njej predlagate tudi potrebno ukrepanje v primeru ugotovljenih kršitev.

Omejitve pravice do dostopa do osebnih podatkov

Pravica posameznika do dostopa do lastnih osebnih podatkov se lahko ob upoštevanju njegovih človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter zakonitih interesov z zakonom delno ali popolnoma omeji glede posameznih obdelav ali posameznih kategorij obdelav, če in dokler je to nujno in sorazmerno, in sicer: da se onemogoči oviranje ali vplivanje na postopke v zvezi z nalogami in nameni organov pristojnih po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj, vključno s pridobivanjem in prenosi osebnih podatkov, zaradi javne varnosti, varnosti ali obrambe države in zaradi varstva pravic in svoboščin tretjih oseb.

+ OBRAZEC ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC S PODROČJA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC S PODROČJA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec se zaveda pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravna v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Upravljavec vam omogoča uresničevanje pravic, povezanih z vašimi osebnimi podatki, predvsem pa pravico do seznanitve, omejitve obdelave, izbrisa, popravka ali prenosa vaših osebnih podatkov in možnost podaje ugovora v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Uveljavljanje vaših pravic je mogoče z izpolnitvijo te zahteve.