Vrhovno državno tožilstvo

Vodstvo VDT

Vrhovno državno tožilstvo vodi generalni državni tožilec, ki ga imenuje Državni zbor Republike Slovenije na obrazložen predlog Državnotožilskega sveta po predhodnem mnenju Vlade Republike Slovenije za šest let. Generalni državni tožilec ima namestnika, ki ga izmed vrhovnih državnih tožilcev na obrazloženi predlog generalnega državnega tožilca po predhodnem mnenju Državnotožilskega sveta imenuje Vlada Republike Slovenije za dobo šestih let. Generalnega direktorja, ki opravlja določene naloge na področju državnotožilske uprave, imenuje in razrešuje minister za pravosodje na predlog generalnega državnega tožilca za pet let.

.

Generalni državni
tožilec

Drago ŠKETA

 

NamestniCA generalnega
državnega tožilca

Mirjam Kline

Mirjam KLINE

vrhovna državna tožilka

 

Generalna
direktorica

Gaja ŠTOVIČEJ