Državno tožilstvo Republike Slovenije

Zgodovina

Pet generalnih državnih tožilcev 

 Prvi demokratično izvoljeni generalni državni tožilec je bil Anton Drobnič, ki je bil  imenovan 25. oktobra 1990, funkcijo pa je nastopil 3. decembra 1990. Tožilstvo je vodil osem let, do 14. novembra 1998. Zdenka Cerar je bila izvoljena 12. marca 1999 in je funkcijo generalne državne tožilke opravljala do 19. aprila 2004. Barbara Brezigar je bila za generalno državno tožilko izvoljena 20. aprila 2005, funkcijo pa je nastopila 4. maja 2005. Prof. dr. Zvonko Fišer je bil izvoljen za generalnega državnega tožilca 4. maja 2011, ko je tudi zaprisegel pred Državnim zborom RS in nastopil svojo funkcijo. 5. maja 2017 je v Državnem zboru zaprisegel Drago Šketa, ki so ga poslanci 22. marca potrdili za novega Generalnega državnega tožilca Republike Slovenije. Njegov mandat se izteče leta 2023.

 

Zakonodaja 

Do konca leta 1994 so na področju državnega tožilstva v Sloveniji veljali predpisi iz Jugoslavije. Od 1. januarja 1995 pa so začeli veljati Zakon o državnem tožilstvu(ZDT), Zakon o sodniški službi, Kazenski zakonik in Zakon o kazenskem postopku.

Zakon o državnem tožilstvu je prinesel številne organizacijske spremembe. Javno tožilstvo se je preimenovalo v državno tožilstvo. Nosilec funkcije pregona je postal državni tožilec. Ta je izenačen s sodnikom, njegova funkcija pa je trajna.

Z naslednjo spremembo leta 2003 so bila ukinjena Višja državna tožilstva v Celju, Kopru, Mariboru in Ljubljani. Ustanovljeni so bili zunanji oddelki Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije v Celju, Mariboru in Kopru. Državno tožilstvo Republike Slovenije se je preimenovalo v Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije.

Novi Zakon o državnem tožilstvu (ZDT-1) se je začel uporabljati 6. novembra 2011. Z zakonom so bili ukinjeni zunanji oddelki Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije. Namesto pomočnikov so bili uvedeni okrajni državni tožilci. Zakon tudi poudari samostojnost državnih tožilcev pri opravljanju državnotožilske službe.

 

Ustanovitev skupine za pregon organiziranega kriminala

Generalni državni tožilec Anton Drobnič je leta 1996 ustanovil skupino državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala in druge zahtevne oblike kaznivih dejanj. Vodila jo je Barbara Brezigar. Sprememba Zakona o državnem tožilstvu leta 1999 je prinesla manjša pooblastila za delovanje skupine, ki je bila po novem pristojna zgolj za pregon organiziranega kriminala. Od leta 1999 je skupino vodila Jožica Boljte Brus, od leta 2004 pa Harij Furlan. Ponovna sprememba Zakona o državnem tožilstvu leta 2006 je skupini ponovno omogočila, da obravnava primere vseh oblik zahtevnega kriminala, ne le organiziranega. Skupina je bila pristojna za kazniva dejanja na področju organiziranega klasičnega in gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih in drugih kaznivih dejanj, katerih odkrivanje in pregon zahtevata posebno organiziranost in usposobljenost. Od avgusta 2008 jo je vodila Blanka Žgajnar.

Od 6. novembra 2011 je začelo z uveljavitvijo ZDT-1  delovati Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije, ki je postalo samostojno državno tožilstvo. Pristojno je za pregon tistih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v ZDT-1. Vodi ga Darja Šlibar.