Okrožna državna tožilstva

O okrožnih državnih tožilstvih

Enajst okrožnih državnih tožilstev opravlja naloge prvostopenjskega organa. Na okrožna državna tožilstva so razporejeni okrajni, okrožni in višji državni tožilci oziroma tožilke. Njihovo območje delovanja zajema enajst okrožnih sodišč, delujejo pa tudi pred okrajnimi sodišči na njihovem območju.

Vodja tožilstva in namestnik oziroma namestnica vodje okrožnega državnega tožilstva sta po zakonu višja državna tožilca oziroma tožilki.

Nekatera okrožna državna tožilstva, okrožno državno tožilstvo v Ljubljani,  okrožno državno tožilstvo v Celju in okrožno državno tožilstvo v Kopru imajo zunanje oddelke kot organizacijske enote, ki opravljajo funkcijo pod enim ali več okrajnimi sodišči. Okrožna državna tožilstva opravljajo državnotožilske funkcije tudi pred višjimi sodišči, ki so pristojna za sojenje oziroma odločanje o pritožbah zoper odločbe okrajnih in okrožnih sodišč.